Vytlačiť

Zoznam Interných Noriem Detského domova „Lienka“ Veľké Kapušany

 

 

Pokyn č.1 /2009 o aplikácii zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Interná norma č. IN /2009 – Dopravno- prevádzkový poriadok DeD k 1.1.2009

 

Interná norma č. IN 014/2010 – Zásady na prijmanie a vybavovanie sťažností fyzických osôb a právnických osôb v pôsobnosti UPSVaR v KE

Organizačná smernica č. 2-1/2010 ruší starú z dňa 1.6.2008

 

Interná norma IN č.1/2011 – Zásady pre spracovanie pohľadávok štátu DeD „Lienka“ Veľké Kapušany

 

Interná Smernica upravujúca vykonávanie a zabezpečenie finančnej kontroly v zariadení  DeD „Lienka“ Veľké Kapušany /2005/

 

Interná Smernica Zásady vedenia pokladnice

Interná Smernica Zásady pre obeh /účtovných dokladov/2009/

Interná Smernica zásady účtovania časového rozlíšenia výnosov a nákladov

Interná Smernica zásady tvorby , použitia a účtovania rezerv

Interná Smernica zásady tvorby, používania a účtovania opravných položiek

Interná Smernica Účtovný rozvrh

Interná Smernica Profesionálna náhradná rodina

Interná Smernica Traumatologický plán

Interná Smernica Základné pravidlá pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste

Interná Smernica Pre hospodárenie v samostatných skupinách

Interná Smernica Pre hospodárenie v rodinných domoch

Interná Smernica Pracovný poriadok /2005 a 2010/

Interná Smernica Vnútorný mzdový predpis /2009/

Interná Smernica Kolektívna zmluva /2011/

Smernica pre hospodárenie v Satelitoch DeD „Lienka“ Veľké Kapušany

+ dodatky

Smernica pre hospodárenie v samostatných skupinách – samofinancovanie  DeD „Lienka“ Veľké Kapušany

 

Plán supervízie na rok 2011

 

Registratúrny plán

 

Registratúrny poriadok

 

IN Zásady archivácie a zálohovania údajov DeD „Lienka“ Veľké Kapušany

Metodický pokyn

 

Dokumentácia civilnej ochrany- plán ochrany, karta civilnej ochrany, povodňový plán

 

IN Zásady na vybavovanie sťažností v pôsobnosti DeD „Lienka „Veľké Kapušany v zmysle zákona 9/2010 Z.z o sťažnostiach

 

Prevádzkový poriadok Informačného systému DeD „Lienka“ Veľké Kapušany

 

Bezpečnostný projekt

 

Prevádzkový poriadok HB

 

Prevádzkový poriadok Rodinných domov