Vytlačiť

Súčasnosť

Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany (do 31. 12. 2018 Detský domov „Lienka“ Veľké Kapušany) je najväčším centrom na Slovensku. Kapacita nášho centra je od 1. 3. 2019 191 klientov, ktorí sú umiestnení v 16 samostatných usporiadaných, 2 skupinách a 10 profesionálnych rodinách.

Počet Celková kapacita
Profesionálna náhradná rodina 10 20
Samostatne usporiadaná skupina 15 146
Skupina pre mladých dospelých       1 9
Skupina pre dobrovoľné pobyty detí a rodiny § 47 ods. 5 písm. c) zákona č. 305/2005 1 12
Skupina pre tehotné ženy a tieto ženy po pôrode a ich deti podľa § 46 odst. 1, písm. c) zákona č. 305/2005 1 4

Osem samostatne usporiadaných skupín je umiestnených mimo hlavnej budovy v dvoch rodinných domoch v Kráľovskom Chlmci, v štyroch rodinných domoch a jednom byte vo Veľkých Kapušanoch a v jednom rodinnom dome v Pribeníku. Ostatné samostatne usporiadané skupiny ako aj skupiny sú umiestnené v kmeňovej budove vo Veľkých Kapušanoch.

V desiatich profesionálnych rodinách je momentálne umiestnených 20 detí. Deťom sú v rodinách vytvorené tie najvhodnejšie podmienky pre ich zdravý vývin a rozvoj osobnosti.

Deti z nášho detského domova navštevujú materské školy, špeciálnu materskú školu, základné školy, SOŠ a OUI, ako aj vysoké školy. V rámci mimoškolských aktivít navštevujú ZUŠ, Centrum voľného času vo Veľkých Kapušanoch ako aj množstvo ponúkaných krúžkov v ZŠ a ŠZŠ.

Deti sú vedené získavaniu základných hygienických návykov a zručností, primerane veku sú zapájané do domácich prác, do popredia sa kladie vzťahová oblasť ako súrodenecké väzby, vzťah k rodičom. Deti sú vedené k dodržiavaniu zásad vhodného správania v podmienkach CDR, v škole ako aj na verejnosti.

V jednej samostatnej skupine pracuje 5 – 6 zamestnancov, ktorých hlavnou úlohou je pomôcť deťom nájsť zmysel ozajstných hodnôt a získať všetky zručnosti a návyky potrebné na samostatný osobný život, prácu, či založenie rodiny. Deťom je poskytovaná odborná pomoc psychológom, špeciálnym pedagógom ako aj pravidelný kontakt so sociálnymi pracovníkmi.

V priestoroch kmeňovej budovy je zriadená ambulancia pre ambulantnú a terénnu formu práce s rodinami.