Vytlačiť

Mulitisenzorická miestnosť

 

Hojdacia skrýš

Hojdacia skrýš 2

 

Vodná posteľ

vodná posteľ

 

Optické vlákna

optické vlákna

CIMG3208

 

Baldachýn

baldachýn

 

Bublinkový valec

bublinkový valec

„Svetlo pre deti – snoezelen terapia“

Detský domov „Lienka“ Veľké Kapušany sa v roku 2018 (od 1. 1. 2019 Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany) uchádzal o podporu svojho projektu „Svetlo pre deti – snoezelen terapia“ v rámci 19. ročníka grantového programu Hodina deťom v programovej oblasti „Dieťa a jeho starosti“.

Projekt bol podporený sumou 4 400,00 €.Je zameraný na deti, ktorým realizácia aktivít poskytne pomoc pri zvládaní problémov a nových situácií v adaptačnej fáze po prijatí do centra, ako aj zlepší vzťah medzi dieťaťom a terapeutom, zníži prejavy agresivity, sebapoškodzovania a násilného správania, redukuje stres a stereotypné správania, zlepší sociálnu interakciu a integráciu detí. Odlúčenie dieťaťa od rodičov znamená pre deti veľkú traumu, ktorú samé nedokážu spracovať. Snoezelen priestor ponúka nové a veľmi príjemné zážitky, fyzické aj psychické uvoľnenie, zotavenie, harmonizáciu, energiu a pokoj. Naviac dochádza k rozšíreniu poznávania a skúseností o okolitom svete, vnímaniu a prijímaniu podnetov z okolia, zlepšeniu koncentrácie, socializácie, integrácie a sebarealizácie. Pobyt v snoezelen miestnosti zabezpečuje správny vývoj detí a zabezpečí skvalitnenie vestibulárneho aparátu. Deti si v ňom zvedavosťou trúfnu na veľa aktivít, ktoré by bežne neboli ochotné robiť.

V našich podmienkach sa jedná o nový projekt. Snoezelen konceptom a terapiami by sme radi zastabilizovali existujúce, ale najmä rozšírili paletu ponúkaných služieb pre deti a v budúcnosti aj ich rodiny. Hlavným cieľom Snoezelen je zlepšenie kvality života a rozvoj osobnosti detí a dospelých. Jednotlivé pomôcky vedú k aktivácii a pozitívnej stimulácii, čo je i hlavným cieľom práce v centre. Snoezelen terapie podporia doteraz realizované aktivity a programy centra (program oboznamovania dieťaťa s prostredím centra a profesionálnej rodiny, program pre individuálne začleňovanie a prácu s deťmi s poruchami správania, program podpory pre maloleté matky s deťmi, program prevencie sociálnopatologických javov, program prevencie sexuálneho zneužívania a násilia páchaného na deťoch, program prevencie boja proti obchodovaniu s ľuďmi, program rozvoja finančnej gramotnosti).

 

 

Tvorby našich detí:

 

My sme deti usmievavé 
a vo futbale stále dravé.
Hudba, tanec  to je naše,
dobre sa nám vonku skáče. 
 
Naše tety to sú čísla,
vedúca im je veľmi blízka.
Riaditeľku zbožňujeme,
problémy s ňou preberieme. 
 
Na výletoch sa zabávame,
na  súťažiach pretekámea  
vždy niečo vyhrávame.
Tety nás vždy pochvália,
úsmeváci obdaria. 
 
Vo všetkom si pomáhame,
rolu dieťaťa, tú mi hráme.
Lienka to je naše logo,
Slniečkom nášho domova je Jogo.

 

 

HĽADÁM
 

 O koho sa môžem oprieť keď fúka vetrík,

 kto ma zohreje, keď  je vonku mrazík,

 Ktoby mi modré z neba  chcel dať,

 kto by ma mal naozaj rád?

 Kto by sa o mňa bál,

 kto by vždy pri mne stál,

 kto by mi nikdy nepovedal nie,

 kto by mi nikdy nespôsobil sklamanie,

 kto by stále na mňa myslel,

 kto by  mi ruku podal?

 Keď treba,

Hľadám  niekoho okolo seba.