Vytlačiť

Profesionálna rodina je organizačnou zložkou súčasťou detského domova, v ktorej sa starostlivosť o dieťa poskytuje v domácom prostredí zamestnanca detského domova. V profesionálnej rodine zabezpečuje starostlivosť o deti jeden zamestnanec detského domova alebo manželia, ktorí sú zamestnancami detského domova.

V jednej profesionálnej rodine sa poskytuje starostlivosť najmenej jednému dieťaťu a najviac trom deťom a mladým dospelým, ak sa starostlivosť zabezpečuje jedným zamestnancom detského domova.

Ak sa starostlivosť zabezpečuje manželmi,  ktorí sú zamestnancami detského domova, v jednej profesionálnej rodine sa poskytuje starostlivosť najmenej dvom deťom a najviac šiestim deťom a mladým dospelým.

V našom detskom domove pracuje päť profesionálnych  rodičov, u ktorých je umiestnených  spolu 13 detí.

 

Význam profesionálnej rodiny :

          Dieťa v profesionálnej rodine má možnosť vyrastať v rodinnom prostredí, čo je z hľadiska jeho vývinu veľmi dôležité pre budovanie vzťahov a väzieb.

         Dieťa v profesionálnej rodine vyrastá v prostredí s dostatočnými podnetmi pre jeho vývin.

         Dieťa získava v profesionálnej rodine prirodzeným spôsobom vzory rodinných rol.

         Profesionálna rodina, profesionálny rodič má najväčší význam v tom, že umožňuje dieťaťu stálosť osôb, ktorí dieťaťu zabezpečujú celodennú starostlivosť. Táto forma náhradnej starostlivosti sa  najviac  približuje modelu rodinnej výchovy.